Събития

КРАТКИ ПОСЛАНИЯ

за общност и помощ при кампанията

-         ДА ОПАЗИМ ПРИРОДАТА – ЗАДАЧА № 1, защото няма ли вода, въздух, храна и топлина – няма за всички хора!;

-         ДА ОПАЗИМ И СЪХРАНИМ ЗА ПОКОЛЕНИЯТА БЪЛГАРСКАТА ПРИРОДА – величиствени гори, чистия въздух и води, плодородната земя, флората и фауната.

-         ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ Е СРЕЩУ безразборното презастрояване на морския бряг и планините, срещу заграбването на зелени площи, градинки и детски площадки в градовете и селата;

-         АКО НЯМА ПРИРОДА – НЯМА ЖИВОТ, НЯМА ЧОВЕК И ЧОВЕШКО ОБЩЕСТВО!

-         ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА – природосъобразени индустрия, селско стопанство, енергетика, туризъм , урбанизъм и инфраструктура, ползващи, но и възпроизвеждащи, възстановяващи природата;

-         КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ – обществено политическата и икономическа система трябва да осигури и гарантира на всеки човек   достоен, нормално материално и духовно задоволен, здравословен начин на живот;

-         27 ГОДИНИ СТИГАТ !

-         ДА НЕ ЧАКАМЕ 45  –  27 ГОДИНИ СТИГАТ !

-         27 ГОДИНИ ВСЕ ЕДНИ И СЪЩИ – ВРЕМЕ Е ДА ГИ ИЗМЕТЕМ!

-         НЕ НАДГРАЖДАНЕ или РЕФОРМИкакво да надграждаме ?

Ø  Погазените национален суверенитет, независимост и достойнство;

Ø  Геноцида над българския народ и държава;

Ø  Разграбването на националните богатства и разрухата на икономиката;

Ø  Изсечените гори, замърсените води, въздух и почви, безразборното презастрояване и заграбване на зелени площи, градинки и детски площадки;

Ø  Сливането на организираната престъпност с властта;

Ø  Превръщането на корупцията в негласна норма на поведение на публичната и политическата власт;

Ø  Беззаконието и безнаказаността;

Ø  Баснословно забогатяване на единици и масово обедняване, огромна мигрантска вълна и мизерно съществуване на по-голямата част от останалите тук българските граждани.

Ø  Беззащитността на обикновения човек срещу посегателствата върху личната му сигурност и имущество и нарушителите на обществения ред.

 

-         КОРЕННА ПРОМЯНАразграждане на досегашния неолибирален модел и политическо статукво и БЪРЗ ПРЕХОД към изграждане на:

Ø  действително демократична,

Ø  независима и суверенна,

Ø  икономически, индустриално и технологично развита,

Ø  високо културна и образована България в която,

Ø  всеки гражданин има равни права, свободи и възможности за   достоен, нормално задоволен материално и духовно, здравословен начин на живот.

-         „ПОВЕЧЕ ДЪРЖАВА” в управлението, в собствеността и регулирането на икономическите и социалните отношения.

 

-         НЕ на НЕОЛИБЕРАЛНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ МОДЕЛ, КОИТО Е В ОСНОВАТА НА ГЕНОЦИДА НАД БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И ДЪРЖАВА, осъществяван в последните 27 години;

 

-         СЪЗДАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ФОРМИРАНЕ И ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ НА ДЪРЖАВЕН КОНКУРЕНТНО СПОСОБЕН СЕКТОР В ИКОНОМИКАТА В ГРАНИЦИТЕ НА 35-45 % (напр. Дания и Австрия около 50 %) ,

 

-         ЗАКОН за ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН МОНОПОЛ над природните богатства, добивната и преработвателна промишленост, особено на редки и благородни метали, добива на мед, олово, производство, пренос и разпределение на енергия, съобщенията, жп транспорта и др. Изгодно публично-частно партньорство в тази сфера, но не и концесии;

-         ВЪЗКРЕСЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ ОТ СТРАНА НА ДЪРЖАВАТА НА РАЗВИТИЕТО НА КООПЕРАТИВНАТА И ФАМИЛНАТА ФОРМИ НА ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ, ОСОБЕНО В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО. Постепенно премахване на арендата върху държавната и общинска плодородна земя;

-         ПРЕФЕРЕНЦИИ (постепенно затихващи) В ПОДКРЕПА НА РАЗВИТИЕТО И ЗАЩИТАТА НА БЪЛГАРСКОТО ПРОИЗВОДСТВО, с крайна цел – конкурентна способност на Европейските и световни пазари;

-         ПУБЛИЧНО ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО С РЕШАВАЩ ДЯЛ НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ, насочено към печалба и за двете страни, а не като форма на фактическо придобиване/приватизиране на държавна и общинска собственост;

-         НОРМАЛНИ ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ, ОПРОСТЕНИ И НЕ ПРОМЕНЯЩИ СЕ ПРАВИЛА ЗА РАЗВИТИЕ И СЪЩЕСТВУВАНЕ НА ДРЕБНИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС;

-         ДЪРЖАВНИ ФИНАНСОВИ СТИМУЛИ И ИЗГОДНИ КРЕДИТИ НА ФИРМИ, ЗАПОЧВАЩИ НОВИ ПРОИЗВОДСТВА НА ВИСОКО СЪВРЕМЕННО НАУЧНО, ТЕХНОЛОГИЧНО И ЕКОЛОГИЧНО РАВНИЩЕ;

-         МИНИМИЗИРАНЕ на „ИЗКУСТВЕНОТО” ПОСРЕДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ – основен носител и форма на корупцията и източването на държавата и ограбване на нейните граждани.

 

 

ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА

базирана на пряката демокрация, осигуряваща действително и ефективно участие на гражданите и пряк контрол от тяхна

страна върху управлението.

 

-  НОВ ЗАКОН ЗА РЕФЕРЕНДУМИТЕ;

-  НОВ ИЗБОРЕН КОДЕКС, с преобладаващ мажоритарен характер:

Ø за народни представители: мажоритарно-пропорционален (120 х 120);  

Ø общинските съветници да се избират само мажоритарно в едномандатни райони;

Ø мажоритарен избор на съдиите, прокурорите и съдебните заседатели.

Ø Процедури за отзоваване на мажоритарно избраните президент, народни представители, общински съветници, кметове, съдии, прокурори и съдебни заседатели:

-         ЕФЕКТИВНА, ПРОЗРАЧНА, ДЕПОЛИТИЗИРАНА И ЕЛЕКТРОНИЗИРАНА ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ.

-         ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ НАД ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИИ НА ВСИЧКИ РАВНИЩА.

-         РЕШИТЕЛНА БОРБА С КОРУПЦИЯТА И ПРЕСТЪПНОСТТА, особено с посегателствата върху личната сигурност и имущество на гражданите и нарушаването на обществения ред.

-         ЗАКОН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА С КОРУПЦИЯТА.

-         ЗА КОРУПЦИОННИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ДА НЯМА ДАВНОСТ!

-         ЗАКОН ЗА АНТИКОРУПЦИОННА ЕКСПЕРТИЗА НА ВСИЧКИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ!

-         НОВ ПОДХОД В БОРБАТА С ПРЕСТЪПНОСТТА, включително и с корупцията, основан на премахване на причините за нейното възникване и преди всичко на:  бедността; безработицата; липсата на перспектива; дискриминацията; правно нормативната бъркотия; бюрокрацията и др. Наказанието само не може да премахне (ограничи в приемливи граници) престъпността, защото интервенира/наказва следствията, но не отстранява причините, които я пораждат;

-         ДА НЯМА ДАВНОСТ ЗА КОРУПЦИОННИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЧАЛОТО НА ПРЕХОДА И В БЪДЕЩЕ !

-         ПРАВООХРАНИТЕЛНА СИСТЕМА: СЪД, ПРОКУРАТУРА,  СЛЕДСТВИЕ, МВР,  ДАНС – реално, а не на книга и на думи, 100% деполитизирана и освободена от корупция (корупционерите) и политически слугинаж.

-         ГАРАНТИРАНА СТАБИЛНОСТ НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР И ЗАЕТОСТТА;

-         ОБРАЗОВАНИЕ, КОЕТО ДА НЕ ЗАВИСИ ОТ ДЖОБА НА РОДИТЕЛИТЕ;

-         СЕРИОЗНИ ИНВЕСТИЦИИ В НАУКА И НОВИ ТЕХНОЛОГИИ;

-         АДЕКВАТНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ГАРАНТИРАНО ОТ ДЪРЖАВАТА;

-         ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – достъпно за всички български граждани и реално безплатно за здравно осигурените, включително и изписваните лекарства.

-         ПЕНСИОННА РЕФОРМА НА ПРИНЦИПНО НОВА ОСНОВА.

-          ВЪНШНА ПОЛИТИКА, изградени върху добре осъзнати и възприети с максимално възможно най-голямо обществено съгласие дългосрочни национална идея и национални интереси, равнопоставеност и взаимна изгода, а не политика на конюнктурна или емоционална привързаност(обвързаност) към една или друга световна сила.

 

-         ГЛАСУВАЙТЕ ЗА МАЛКИТЕ НЕОПЕТНЕНИ ПАРТИИ!

-          ГЛАСУВАЙТЕ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА , НОСИТЕЛИ НА НОВИТЕ ИДЕИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ!

-         ДА НАМАЛИМ ПРАГА ЗА ВЛИЗАНЕ В ПАРЛАМЕНТА НА 2%. САМО ТАКА МОЖЕ МАЛКИТЕ ПАРТИИ ДА СА КОРЕКТИВ, И ДА ЗАЩИТАВАТ ИНТЕРЕСИТЕ НА ХОРАТА!

 

-         „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” е за значителни инвестиции в областта на образованието, науката и научните   изследвания, включително в сферата на перспективни „зелени” технологии.

 

-         „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” е за гарантиран достъп до образование, включително и висше, независимо от джоба  на родителите.

 

-         „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” е за нов тип интелигентен и устойчив растеж, който да се постигне чрез:

Ø повишаване на нивото на уменията и на качеството на образованието и обучението (през целия живот);

Ø насърчаване на изследванията и иновациите;

Ø по-широко използване на интелигентни мрежи и на цифровата икономика;

Ø модернизиране на индустрията;

Ø по-добра енергийна и ресурсна ефективност.

-         „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” е за високо качество на живот, основано на икономическа, социална и екологична устойчивост;

 

-         ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” – Никой не трябва да  да живее в бедност.

 

-          „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ –  Да се гарантира справедливо заплащане на труда.

 

-         „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” е за достоен, материално и духовно задоволен начин на живот.

 

-         „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” е за създаване на устойчива транспортна система.

 

-         „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” е за възстановяване на данъчната справедливост и ефективност, да се намали данъчната тежест върху труда и да се премине към облагане на замърсяването на природната среда, на вредните и другите отпадъци.

 

-         ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ е за възстановяване на прогресивното подоходно облагане, включващо необлагаем минимум и облагане на замърсяването на природната среда, на вредните и другите отпадъци.

 

-         Данъчните вратички и данъчните убежища да бъдат надеждно затворени, а фирмите, предприятията и гражданите да плащат данъците си в пълен реален размер, защото годишно  от укриване на данъци в бюджета не влизат милиарди левове.

 

-         „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”  е за данъчно облагане на финансовите сделки, защото смятаме, че големите корпорации и богатите хора трябва да са солидарни и да дадат своя справедлив дял за обществото.

-         „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” е против селскостопанското производство и предлагането в хранителната система, ориентирани към крупни индустриални форми и благоприятстващи интензивните земеделски практики, които увреждат както екосистемата, така и биологичното разнообразие с прекомерната употреба на антибиотици,  пестициди и изкуствени торове.

-         „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” е за такова разпределение на земеделските фондове на ЕС, при което по-голяма подкрепа да получават малките стопанства, местното производство и създаването на локални аграрни системи, за по-разнообразна  здравословна продукция и храни.

-         „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” – е за разпределение на земеделските фондове на ЕС, при което по-голяма подкрепа да получават малките стопанства и екологично чистите продукти;(вариант)

 

-         „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” отделяме специално внимание на пчелите и пчеларството, защото те играят решаваща роля в производството на храните от растителен произход. Една трета от храната, която консумираме пряко зависи от тяхната работа в качеството им на основни опрашители в периода на цъфтеж.

-         „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” е категорично против генно модифицираните храни – било то в нашите чинии или за изхранване на животните. Ние ще се борим за това България и Европейският съюз да станат зона, свободна от ГМО.

-         „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” е за постоянна забрана на добива на шистов газ с  технологията „фракинг” (хидравлично разбиване чрез нагнетяване на вода, химикали и пясък в шистовите скали).  

 

-         БЕЗ ГМО В РАСТЕНИЯТА, НАШАТА ХРАНА И ТАЗИ НА ЖИВОТНИТЕ !

-         БЪЛГАРИЯ БЕЗ ГМО !(вариант);

-         ЗДРАВОСЛОВНА ХРАНА НА СПРАВЕДЛИВИ ЦЕНИ;

-         № 12 – ЗА ДА ИМА СУВУРЕННА И НЕЗАВИСИМА БЪЛГАРИЯ !;

-         С № 12 СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА – ВРАГ № 1 НА ОБЩЕСТВОТО И ДЪРЖАВАТА!;

-         С № 12 ЗА ДОСТОЙНО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ ЗА ВСИЧКИ !

-         С № 12 ЗА ПРОГРЕСИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ !;

-         ЗА БЕЗПЛАТНО ОБРАЗОВАНИЕ В ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА И УНИВЕРСИТЕТИ! (вариант)

-         ОБРАЗОВАНИЕТО В ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА И УНИВЕРСИТЕТИ – БЕЗПЛАТНО !;

-         ПОВЕЧЕ ДЪРЖАВА В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО И ИКОНОМИКАТА !;

-         ДЪРЖАВНОТО  ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – БЕЗПЛАТНО ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЕНИТЕ И СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ИЗПИСВАНИТЕ ЛЕКАРСТВА;

 

……….  Партия на ЗЕЛЕНИТЕ и Европейския съюз  …………

І. ОЦЕНКАТА на ЕС от П. на Зелните

 

-         Европейският Съюз на настоящия етап представлява консолидация на едрия, глобализиращ се западноевропейски капитал – основно немски и френски и други. Целта е той(капиталът) да заеме възможно най-изгодни позиции в международното разделение на труда.

-          Неолибералното мнозинство в Европейския парламент, в Съвета и Европейската комисия, е виновно за предпочитането и подчиняването на икономическата политика и развитие на съюза на изискванията на лобитата на едрия финансов, индустриален и търговски капитал за краткосрочни високи печалби за сметка на общностния обществен интерес.

-         В Европейския съюз констатираме:- все по-голямо ограничаване на националния суверенитет на страните, членки на ЕС; – прояви на „двоен стандарт” и пристрастност на Европейската комисия; – очертаващ се стремеж и реални стъпки към Европа на „две или даже повече скорости”; – превратно, неравноправно прилагане на основния принцип на ЕС – солидарността и т.н.;

-         Като следствие на това, във водената политика за интеграция и преструктуриране на бившите социалистически страни от Източна Европа негласно присъства отношението като към „завоювани територии;

 

ПОЗИЦИИ НА  „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” ЗА ЕС

-   „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” е против досегашния курс на непрекъснато ограничаване на националния суверенитет на държавите – членки на ЕС и неговото превръщане в единна многонационална държава.

 

-    Визията на „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” за Европейския съюз (ЕС) е като за: доброволно, взаимно изгодно икономическо и политическо съюзяване – двустранно, многостранно, регионално и в рамките на общността (ЕС) за ефективно реализиране на националните интереси на отделните страни и на общността като цяло;

 

-   „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” е категорично против водената политика за интеграция  и преструктуриране на България и останалите бивши социалистически страни от Източна Европа в качеството им на полупериферия и периферия на ЕС. По този начин тези страни се обричат да бъдат използвани единствено като пазари и като източник на евтина работна сила, използвана на място или „изсмуквана“ в центъра”;

 

-   „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”  ще работи активно за това България  справедливо и равнопоставено да участва в разпределянето на предвидените Европейски финансови ресурси.

 

-    „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” разбира, прокламирания основен принцип на общността(ЕС) – „солидарността” като приоритетно насочване на средствата от Европейските фондове към изоставащите страни с цел скорошно, в обозрима перспектива скъсяване на дистанцията между тях и най-развитите страни от ЕС в сферата на икономиката, доходите, социалната осигуреност, качеството на живот, здравеопазването и пенсионното осигуряване. Ние ще се борим не за изравняване, а за по-високи субсидии за България от тези  на страните, заемащи челните по развитие места в ЕС;

 

-    „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” искаме думата да имат гражданите на ЕС, а не банките, бюрократите или лобистите на едрия промишлен и търговски капитал, защото Европейският съюз това са неговите гражданите !

 

-    

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

12

ДА ГЛАСУВАШ за ЗЕЛЕНИТЕ

НЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕНАПРОТИВ!

……………………………………………………………………………………………………….………………………

ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ – 12

НИЕ,  НЕ СМЕ ЛЕВИ  -  НЕ СМЕ  ДЕСНИ

НИЕ СМЕ ЗЕЛЕНИ!

……………………………………………………………………………………………………………….

ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ

12

ЗА ДА ГИ ИМА ПРИРОДАТА И ЧОВЕКА!

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

АКО НЕ ИСКАШ СЪЩИТЕ

  С 12

ЗА  ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Посланията са отворени за допълване, префразиране и редактиране.

партия на ЗЕЛЕНИТЕ