Политическа (Изборна) Платформа на „Партия на Зелените“

Партия на Зелените

П Р Е А М Б Ю Л

 

  „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” е част от утвърдилото се в световното и особено в европейското политическо пространство семейство на зелените партии и политически движения – основател на „Глобал Грийнс” и наблюдател в Европейската Партия на Зелените.

Програмата  и вижданията/визията на „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” за устройството на обществените отношения в България се опират на зелената идеология. Тя е проста, общочовешка, надпартийна идеология, която се изразява най-кратко в следните три нейни основни идеи:

 1. АКО НЯМА ПРИРОДА – НЯМА ЖИВОТ, НЯМА ЧОВЕК И ЧОВЕШКО ОБЩЕСТВО! Или с други думи, ако с човешката си дейност унищожаваме природата, унищожаваме себе си. Няма ли вода, няма ли въздух, няма ли храна и топлина – няма за всички, независимо от техните политически пристрастия. Затова опазването на природата е основен приоритет в нашата Визия.
 2.  КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ – обществено-политическата и икономическата системи да осигуряват и да гарантират на всеки човек достоен, нормално материално и духовно задоволен, здравословен начин на живот при равни права и възможности, независимо от неговия пол, раса, етнос, вероизповедание и убеждения. 
 3.  ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА – индустрия, селско стопанство, енергетика, инфраструктура, транспорт, туризъм и т.н. отрасли, съобразени с природата, ползващи, но и щадящи, възпроизвеждащи, възстановяващи природата. Икономика продължаваща и утвърждаваща живота на Земята.

      

Анализът на досегашните години на „преход”, през призмата на идеологията на „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”, еднозначно води до извода за необходимост от коренна промяна на досегашните: цели, неолиберален икономически модел, политическата форма на демокрация и принципите на управление. В тази връзка, ние сме категорично против предлаганите ни от „политическото статукво” реформиране и надграждане.

 

КОЕ И КАКВО ДА НАДГРАЖДАМЕ ?

 • Погазените: национален суверенитет, независимост и достойнство;
 • Геноцидът над българския народ и държава;
 • Осъществената разруха на икономиката, на индустриалното производство и селското стопанство;
 • Липсата на справедливост и политически морал;
 • Разграбването на националните богатства;
 • Изсечените гори, замърсените води, въздух и почви, безразборното презастрояване и заграбване на зелени площи, градинки и детски площадки;
 • Сливането на организираната престъпност с властта;
 • Превръщането на корупцията в негласна норма на поведение на публичната и политическата власт;
 • Беззаконието и безнаказаността;
 • Баснословното забогатяване на единици и масовото обедняване на народа;
 • Огромната икономическа емигрантска вълна и мизерно съществуване на по-голямата част от останалите в страната български граждани;
 • Беззащитността на обикновения човек срещу посегателствата върху личната му сигурност и неговото имущество и от нарушителите на обществения ред;
 • Социалното неравенство, културната и морална деградация на народа;
 • Днешното политическо статукво и неговата т.н. „политическа класа”, превърнали политиката в средство за препитание и забогатяване;

Затова – НЕ НАДГРАЖДАНЕ или РЕФОРМИ !

 

Напротив ! – РАЗГРАЖДАНЕ И КОРЕННА ПРОМЯНА:

 • на досегашния неолибирален икономически и псевдо демократичен политически модел;
 • на клептократичното  държавно управление; и
 • отстраняване от обществения живот на формираните от него политически отношения и статукво,

които последователно и неизбежно водят страната ни към послушна, икономически заробена, неоколониална, васална  „бананова” република.

 

ЦЕЛТА НА ПРОМЯНАТА е изграждане на:

 • независима и суверенна,
 • действително демократична,
 • икономически, индустриално и технологично развита,
 • високо културна и образована държава България в която,
 • всеки гражданин има равни права, свободи и възможности за достоен нормално задоволен начин на живот.

 

ПАРАМЕТРИ НА ПРОМЯНАТА

 

ПОЛИТИЧЕСКИ МОДЕЛ, базиран на пряката демокрация, осигуряващ действително и ефективно пряко участие на гражданите в управлението на обществото, при вземане на важни политически, административни, социални и икономически решения на национално, регионално и местно равнища и пряк контрол от тяхна страна върху органите на публичната власт – държавна и общинска.

НОВ ИКОНОМИЧЕСКИ МОДЕЛ, основаващ се на нормални съвременни стоково-парични, пазарни отношения и равнопоставеност на видовете собственост, като например в Дания, Швеция, Холандия и др., и насочен към стимулиране на производството и износ на продукция с висока добавена стойност;

ВЪНШНА ПОЛИТИКА, изградена върху добре осъзнати и възприети, с максимално възможно най-голямо обществено съгласие, дългосрочни национална идея и национални интереси, равнопоставеност и взаимна изгода, а не политика на конюнктурна или емоционална привързаност/обвързаност към една или друга световна сила.

ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ  компетентна, деполитизирана и прозрачна, работеща в условията на съвременна електронно-информационна организация на управлението и надеждно защитена от субективни политически „кадрови кадрили”.

ПРАВООХРАНИТЕЛНА ПОДСИСТЕМАреално ( а не на книга и на думи) деполитизирани и освободени от политически слугинаж и корупция Съд, Прокуратура, Следствие, МВР, ДАНС. Управление от професионалисти и гарантирано със Закон невмешателство в тяхната дейност при строг обществен и парламентарен контрол.

СОЦИАЛНА СИСТЕМА  изградена върху основата на механизми за преразпределение на обществените блага в съответствие с принципа на социалната справедливост, в интерес на всички граждани, така че всеки един индивид да има достоен стандарт на живот. Социални политики, гарантиращи живота, здравето, правото на труд/прехраната, продължаването на рода и нацията, спокойни и безгрижни старини.

ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНА СИСТЕМА  за възпитаване и утвърждаване на морално-етичните ценности, съхраняване и развитие на националните добродетели, духовност и култура.

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ, гарантирана от държавата като комплекс от мерки и механизми за: държавен суверенитет; икономическа; външно и вътрешно политическа сигурност; въоръжени сили; социален мир, обществен ред и сигурност; толерантни между етнически и религиозни отношения; екологична сигурност, киберсигурност и др. елементи.

 

I. ПОЛИТИЧЕСКИ МОДЕЛ,    

 

Базиран на пряката демокрация, осигуряващ действително и ефективно пряко участие на гражданите в управлението на обществото, при вземане на важни политически, административни, социални и икономически решения на национално, регионално и местно равнища и пряк контрол от тяхна страна върху органите на публичната власт – държавна и общинска. Това предполага:

 • НОВ ЗАКОН ЗА РЕФЕРЕНДУМИТЕ (ЗАКОН ЗА ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ);

-  НОВ ИЗБОРЕН КОДЕКС, с преобладаващ мажоритарен характер:

 • за народни представители: мажоритарно-пропорционален (120 х 120) или (160 х 80);
 • намаляване на прага за влизане в парламента на 2% като възможност по широко представителство на интересите на хората;
 • общинските съветници да се избират само мажоритарно в едномандатни райони;
 • право на граждански сдружения и организации да участват в изборите в едномандатните мажоритарни райони като се регистрират в ЕРИК самостоятелно или в коалиции, да издигат свои кандидати и да провеждат предизборни кампании;
 • мажоритарен избор на съдиите, прокурорите и съдебните заседатели;
 • Процедури за отзоваване на мажоритарно избраните президент, народни представители, общински съветници, кметове, съдии, прокурори и съдебни заседатели:
 • Процедури за избор, гарантиращи тайната на волята на избирателя, както и срещу манипулиране на изборния процес и резултати, срещу купуването на гласове и корпоративен вот.
 • ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ДЕПОЛИТИЗИРАНИ, ЕФЕКТИВНИ И ПРОЗРАЧНИ, съставена от компетентни професионалисти, работещи в условията на съвременна електронно-информационна организация на управлението и надеждно защитени от субективни политически „кадрови кадрили”.
 • ДЕЙСТВЕН ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ НАД ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИИ НА ВСИЧКИ РАВНИЩА.
 • ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА ВЛАСТТА И ФИНАНСИРАНЕТО;
 • НОВО АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЛЕНИЕ, съобразено с избраната мажоритарно-пропорционална изборна систима (120 х 120) или (160 х 80) и принципите на концепцията „Европа на регионите”;
 • ПРЕМАХВАНЕ НА ДЪРЖАВНОТО ФИНАНСИРАНЕ (СУБСИДИРАНЕ) НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, което създава предпоставки за увековечаване на участието на едни и същи политически партии и „политически елит” в управлението на държавата. Финансирането на политическите партии като сдружения на граждани с политическа обществена цел, да става изцяло само и единствено от членски внос и дарени средства на техните членове и симпатизанти в качеството им на физически лица, без ограничение в размер на даряваните средства. От определен размер нагоре (напр. 1 000 лв.) те задължително трябва да стават по банков път и да се вписват в специален „Публичен Регистър на спонсорите на политическите партии” с името на дарителя и размера на дарението. Такъв подход ясно ще идентифицира, персонализира и характеризира политическите субекти, техните спонсори, интереси и място в обществено политическото пространство. От друга страна, това ще позволи да бъдат спестени на държавния бюджет 40 милиона лева годишно  за по полезни неща – наука, култура, образование, лечение на болни деца и т.н.
 • ………

II. НОВ ИКОНОМИЧЕСКИ МОДЕЛ,

 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 • Зелена икономика – природосъобразени индустрия, селско стопанство, енергетика, транспорт, туризъм, урбанизъм и инфраструктура, ползващи, но и щадящи, възстановяващи, възпроизвеждащи, природата и нейните ресурси;
 • Ускорен преход към нов икономически модел, изразяващ се в поетапно, логично последователно и комплексно утвърждаване на нормални (а не неолиберални) икономически стоково-парични пазарни отношения, като например в Дания, Швеция, Холандия и т.н. (Дания 50% конкурентоспособeн държавeн сeктор в структуроопрделящите и свързаните с националната сигурност отрасли на икономиката. 53% от населението работи в държавните предприятия. 100% от тяхната печалба отиват в бюжета! – не 10 %);
 • Равнопоставеност и разумен баланс между видовете собственост – частна, кооперативна, държавна и общинска както е записано и в Конституцията
 • Връщане на държавата в икономиката и нейното регулиране като собственик, регулатор и оператор на производствени предприятия. 
 • Създаване на необходимите условия за формиране в рамкате на 3 до 5 години на 35-45 % държавен конкурентно способен сектор в икономиката, включващ най-важните структуроопределящи отрасли, високо технологични и експортни индустриални, транспортни, земеделски и други фирми, научно-изследователски, иновационни и внедрителски дейности  и други значими за националната сигурност отрасли и неговото ефективно управление от изпълнителната власт;
 • Закон за ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН МОНОПОЛ над природните богатства, добивната и преработвателна промишленост, особено на редки и благородни метали, добива на мед, олово, цинк и др, над производството, преноса и разпределението на енергия, съобщенията, жп транспорта и др. Забрана на концесиите в тази сфера;
 • Регулиране на цените и на печалбите върху основата на съществуващите  взаимносвързани и спазвани в нормалния стоково-паричен пазарен свят: СРЕДНА НОРМА НА ПЕЧАЛБА и СРЕДНА ПАЗАРНА ЦЕНА, около които те да варират (печалбата и цените);
 • Публично-частно партньорство с решаващ дял на държавата и общините, насочено към печалба и за двете страни, а не като форма за ограбване на националните богатства или на фактическо придобиване/приватизиране на държавна и общинска собственост. Разваляне на концесионните договори – НЕ на концесиите! – ДА ! на публично частното партньорство, но с над 51% държавно или общинско участие.
 • Възкресяване и подпомагане от страна на държавата на развитието на кооперативната и фамилната форми на производство и търговия, особено в селското стопанство. Постепенно премахване на арендата върху държавната и общинска плодородна земя;
 • Преференции (постепенно затихващи) в подкрепа на развитието и защитата на българското производство, с крайна цел неговата конкурентна способност на Европейските и световни пазари;
 • Нормални икономически условия, опростени и не променящи се правила за развитие и съществуване на дребния и среден бизнес;
 • Държавни финансови стимули и изгодни кредити на фирми, започващи нови производства на високо съвременно научно, технологично и екологично равнище;
 • Преференции за едрия български национален капитал за инвестиране в страната, еднакво отношение към всички негови представители, а не избирателно, политизирано толериране или преследване;
 • Търсене и привличане, включително и с преференции на чуждестранни инвестиции само за нови и перспективни производства, единствено под формата на съвместна дейност и съсобственост с държавата;
 • Нов тип интелигентен и устойчив растеж, който да се постигне чрез: повишаване на нивото на уменията и на качеството на образованието и обучението (през целия живот); насърчаване на изследванията и иновациите; широко използване на интелигентни мрежи и на цифровата икономика; модернизиране на индустрията; оптимална енергийна и ресурсна ефективност.
 • нова форма на държавно-обществено управление на средствата от Европейските фондове и оперативните програми с цел прозрачност, ефективност и предотвратяване на корупционните рискове и схеми при тяхното усвояване и разходване;
 • Създаване на силни държавни – търговска и инвестиционна банки с нормални Европейски лихви по кредитите като регулатор на сегашното безбожно лихварство на частния банков сектор спрямо гражданите, дребния и среден бизнес;
 • Създаване на целеви инвестиционни фондове за иновативни производства и за развитие на селското стопанство с първоначален капитал от поне по 1,0 млрд. лева, със стимулиращи гратисни периоди, ниски лихви и облекчено възстановяване на кредитите;
 • Минимизиране на „изкуственото” посредничество между производителите и потребителите – основен носител и форма на корупцията, източването на държавата и ограбване на нейните граждани;
 • Пренасочване на средствата от преизпълнение на приходите и икономиите на бюджета за формиране на публичния (държавен и общински) сектор в икономиката;
 • Гарантирана стабилност на трудовия пазар и заетостта, чрез държавния конкурентно способен сектор в икономиката;

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

 • Възраждане на селскостопанското производство главно във фамилни и кооперативни форми за екологични продукти без ГМО и прекомерната употреба на антибиотици,  пестициди и изкуствени торове – стимулирани от държавата;
 • Значимо ограничаване на селскостопанското производство, ориентирано към крупни индустриални и/или латифундистки форми, които увреждат както екосистемата, така и биологичното разнообразие с прекомерната употреба на антибиотици,  пестициди и изкуствени торове;
 • Национална програма за бързо съживяване на земеделието, с фокус върху производството на плодове и зеленчуци, на животновъдството, на лозарството, на екологично чисти хранителни продукти, технически и други интензивни култури. Създаване  на Държавен Инвестиционен фонд за земеделие и Държавно-кооперативна Банка за кредитиране на фамилнни и кооператвни земеделски(фермерски) стопанства с минимални лихви и стимулиращ гратисен период;
 • Ограничаване на размера на собствеността над земеделски земи и гори в разумни  граници(1 000 – 2 000 дка);/ както е било до 9.09.1944 година/;
 • Неотменима забрана за продажбата на българска земя на чужденци, с изключение на земята на жилищни и вилни имоти;
 • Регулиране на производството на зърно,  слънчоглед и други технически култури така, че тяхната продукция да се преработва в България от български предприятия;
 • Разпределение на земеделските фондове на ЕС и държавните субсидии, при което по-голяма подкрепа да получават малките стопанства, местното производство и създаването на локални аграрни системи, за екологично чиста,  здравословна продукция и храни;
 • Специално внимание на пчеларството и пчелите, които играят решаваща роля в производството на храните от растителен произход. Една трета от храните, които човечеството консумира пряко зависи от тяхната работа в качеството им на основни опрашители в периода на цъфтеж;
 • България – зона, свободна от ГМО. Забрана на производството и предлагането в хранителната система на генно модифицираните храни, посевни и посадъчни материали, фуражи и добавки в животновъдството, птицевъдството и рибарството; 
 • ………

ЕНЕРГЕТИКА

 

Римският клуб – организация от учени, писатели, политици и др. утвърдени независими умове, които периодично обсъждат състоянието на човечеството и дават прогнози за бъдещето, през 1981 година прогнозира: „Която държава през 2020 година произвежда електроенергия достатъчно да задоволи своите потребности и още толкова да продава – ще живее добре.”

 

ЗАТОВА:

 • Възстановяване, възможно най-бързо, строителството на АЕЦ „Белене” при 100% държавно участие или в публично-частно партньорство с „Атомстрой”, до изплащане с продукция на техния миноритарен дял;
 • Премахване на посредниците между производителя и потребителя – одържавяване на преноса и разпределението на енергия;
 • Миксът за битовите потребители да включва 80% електроенергия от АЕЦ „Козлодуй” и 20% от останалите ТЕЦ-ове, ВЕЦ-ове, вятърни, фотоволтоици и др. Така, ще се намали 2,5 – 3 пъти цената за киловатчас за битово електропотребление;
 • Частните производители да се конкурират на борсата включително и с държавата. АЕЦ „Козлодуй” да продава на пазара само остатъчните количества извън 80% електроенергия за микса на битовите потребители;
 • Разумен, икономически обоснован и рентабилен преход към възобновяемите енергийни източници;
 • Енергиийна ефективност в производството, социалните дейности и битовото потребление;
 • ………… тук консултация за горите

 

ИНФРАСТРУКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО

 • Спиране на кражбите в строителството и поддръжката на инфраструктурата, което ще повиши поне два пъти ефективността на сега отделяните средства от бюджета и по оперативни програми на ЕС;
 • Приоритет на ЖП транспорта – държавен и електрифициран, високоскоростен, както и на електротранспорта в населените места като най екологичен;
 • Дострояване на магистралите – затваряне на пръстена „Хемус” – „Черно море” – „Тракия”  и изходните: „Струма”, „Калотина”, „Видин”, „Русе” и „Малко Търново”;
 • Капитален ремонт на Трето и Четвърто класни пътни мрежи и вътрешните улици в градовете и селата.
 • ………

ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА

 • Възстановяване на прогресивно подоходното облагане с необлагаем минимум в размер на минималната работна заплата;
 • Данъчно облагане на замърсителите на околната среда, освен нормативно предвидените глоби и административни наказания;
 • Надеждно затваряне кранчетата за източване на държавния бюджет:

а) в системата на обществените поръчки;

б)  в данъчната система – укриването на данъци и източване на ДДС;

в) в митническата система – контрабандата и корупцията при определяне на митата и таксите;

г) източването на здравната каса;

д) и т.н.,

защото годишно  в бюджета не влизат милиарди левове от укриване и     кражба на данъци и източване на социалните системи;

 • Възстановяване на данъчната справедливост и ефективност, като се намалят: данъчната тежест върху труда и косвените данъци;
 • Данъчно облагане на финансовите сделки защото смятаме, че големите корпорации и богатите хора трябва да са солидарни и да дадат своя справедлив дял за обществото;
 • ……………..

 

III. ВЪНШНА ПОЛИТИКА,

 

изградена върху добре осъзнати и възприети, с максимално възможно най-голямо обществено съгласие, дългосрочни национална идея и национални интереси, равнопоставеност и взаимна изгода, а не политика на конюнктурна или емоционална привързаност/обвързаност към една или друга световна сила.

 

ЗА ЕС И НАТО

 

Констатираме:

 • Все по-голямо ограничаване на националния суверенитет на страните, членки на ЕС;
 • Прояви на „двоен стандарт” и пристрастност на Европейската комисия;
 • Очертаващ се стремеж и реални стъпки към Европа на „две или даже повече скорости”;
 • Превратно, неравноправно прилагане на основния принцип на ЕС – солидарността;
 • Европейският Съюз и особено ЕК на настоящия етап, „де факто”, представлява  средство за обслужване на едрия, глобализиращ се западноевропейски капитал – основно немски и френски и други, с цел той да заеме възможно най-изгодни позиции в международното разделение на труда;
 •  Неолибералното мнозинство в Европейския парламент и в Европейската комисия, подчинява икономическата политика и развитието на Евросъюза на интересите на лобитата на едрия финансов, индустриален и търговски капитал за техни краткосрочни високи печалби за сметка на общностния и на отделните страни обществен интерес;
 • В политиката за интеграция и преструктуриране на бившите социалистически страни от Източна Европа негласно присъства отношението към тях като към „завоювани територии“.  Отрежда им се ролята на полупериферия и периферия на ЕС и участта да бъдат използвани единствено като пазари и като източник на  евтина работна сила, потребявана на място или „изсмуквана“ в „центъра”;

 Визията на „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” за Европейския съюз (ЕС) е като за: доброволно, взаимно изгодно икономическо и политическо съюзяване – двустранно, многостранно, регионално и в рамките на общността (ЕС) за ефективно реализиране на националните интереси на отделните страни и на общността като цяло;

„ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” разбира основния принцип на общността (ЕС) – „солидарността” като приоритетно насочване на средствата от Европейските фондове към изоставащите страни, с цел скорошно, в обозрима перспектива скъсяване на дистанцията между тях и най-развитите страни от ЕС в сферата на икономиката, доходите, социалната осигуреност, качеството на живот, здравеопазването и пенсионното осигуряване;

„ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” е против опитите за федерализацията или конфедерализация на Европа и превръщането на националните държави – членки в Съединени Европейски Щати. В тази връзка е необходимо до се преразгледа Лисабонския договор и да се регулират нормативно нови правила за ролята, функциите и правата на: Европейския парламент, Европейския Съвет, Европейската Комисия и Съвета на Европа;

В Европейският съюз думата да имат националните държави и техните гражданите, а не едрият банков, индустриален и търговски капитал, чрез бюрократите в Европейската комисия или техните лобисти в Европейския парламент;

 • НАТО е отбранителен съюз, създаден в противовес на антагонистичната социалистическа общественополитическа система и военна организация на СССР и социалистическите страни. Като такъв, НАТО е изживял основните си цели и предназначение след разпада на Социалистическата система в Европа и по света;
 • НАТО има две алтернативи: а) да се саморазпусне като Варшавския договор през 1991 година или б) постепеннно със съгласието на страните-членки на ООН да се трансформира  в превантивен мироопазващ и мироподдържащ орган на ООН;
 • ………..

IV. ПРАВООХРАНИТЕЛНА ПОДСИСТЕМА

 • Решителна борба с корупцията и престъпността, особено с посегателствата върху личната сигурност и имущество на гражданите и нарушаването на обществения ред;
 • Нов подход в борбата с престъпността, включително и с корупцията, основан на премахване на причините за нейното възникване и преди всичко на:  бедността; безработицата; липсата на перспектива; дискриминацията; правно-нормативната бъркотия; бюрокрацията и др.;
 • Нов, работещ Закон за превенция и борба с корупцията;
 • Закон за антикорупционна експертиза на всички закони, подзаконови актове и нормативни документи;
 • За корупционните и престъпленията при приватизацията, концесионирането, държавните поръчки и други стопански сделки да няма давност;
 • Премахване на институцията „частен съдебен изпълнител”, която по същество е узаконяване на организирания рекет от мутренските години и посегателство върху правата и свободите на гражданите;
 • …………

V. СОЦИАЛНА СИСТЕМА

ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” е за високо материално и духовно задоволено, здравословно качество на живот, основано на икономическа, социална и екологична устойчивост. Основна цил и задача на социално ориентираните дейности (здравеопазване, образование, водоснабдяване, чистота, отопление, осветление, градски транспорт, озеленяване на улици и площади, битова безопасност и други) е да задоволяват социални потребности на гражданите, а не да печелят.

 

ОБРАЗОВАНИЕ  И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Образованието има две основни функции: образователна – да даде на децата на нацията необходимите, адекватни на съвремието знания и умения за да се справят в живота на пълнолетен и възпитателна – да изгради и възпита моралната ценностна система, национално самосъзнание и самочувствие. Затова, то трябва да се базира на идете за устойчивото развитие на свита; да култивира интегрално, а не само аналитично мислене; да има инклузивен и ценностен характер:

 • Всяка  учебна програма, всеки един учебник, помагало, пособие, всеки един учител трябва да се оценява по горното;
 • Неприкосновеност на учителя, чрез статут на „Учителски имунитет”;
 • Гарантиран достъп до образование, включително и висше, което да не зависи от джоба на родителите;
 • Само държавните и общински училища и университети да се финансират от държавния бюджет;
 • Частните училища и университети, който ги предпочита да си плаща. Акредитацията да касае само оценката, дали техните дипломи да бъдат признавани;
 • Значителни инвестиции в областта на образованието, науката и научните   изследвания, включително в сферата на перспективни „зелени” технологии.
 • ……………..

ЗДРАВЕТО НЕ Е СТОКА! ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НЕ Е ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, А СОЦИАЛНА ФУНКЦИЯ НА ДЪРЖАВАТА:

 • Адекватно здравеопазване, гарантирано от държавата, достъпно за всички български граждани и реално безплатно за здравно осигурените, включително и изписваните лекарства;
 • Поставяне на превенцията, а не болничното лечение, в основата на здравеопазването. Превенцията, разбирана по-широко, не само осъществяваната от ДжиПи-тата и ДКЦ, а като се започне от здравословните параметри на обществената и природната среда! Цел – висок здравен статус и дълголетие на българските граждани;
 • Държавните и общински болници, поликлиники и спешната помощ да се финансират от бюджета на държавата. Те придобиват статута на здравни заведения в структурата на МЗ и Общините. Тези здравни заведения поемат и здравното обслужване на социално слабите и неосигурените поради бедност или безработица. За целта:
 • Държавната здравно осигурителна каса се закрива, като нейните бюджет и собствиност преминават в Министерство но здравеопазването;
 •  Премахва се статута им на търговски друтества;
 • Обсъждане и  приемане  законодателно на специфични правила за обществените поръчки в МЗ и държавните здравни заведения, регламентиращи кое, от кого(орган-купувач) се купува с обществени поръчки и кой носи персонална отговорност за нарушения и престъпления, свързани с тях;
 • Оздравителни планове за тези от държавните здравни заведения, за които е необходимо, с цел създаване на условия качествена, конкурентноспособна здравна услуга;
 • Законова процедура за частните здравни заведения да придобият статут на държавни
 • Частните болници да запазят статута си на търговски дружества, като се финансират от постъпленията на лекуваните в тях пациенти и/или от частни здравноосигурителни фондове;
 • ПЕНСИОННА РЕФОРМА НА ПРИНЦИПНО НОВА ОСНОВА.
 • Повишаване на пенсиите – минимална пенсия равна на прага на бедността и задължителна  актуализация на пенсиите с повишаването на средната работна заплата;
 • ……….

 

Резултатите от реализирането на заложените във “ВИЗИЯ 2019” на „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” основни идеи ще бъдат:

 • Възраждане на българското производство – индустриално, добивно и земеделско;
 • връщане на икономическите емигранти;
 • нормално материално, духовно и здравно осигурено качество на живот на всеки български гражданин;
 • гарантирани приходи в Държавния бюджет от 100% печалба на държавния сектор, а не 10% от данък печалба;
 • гарантирана стабилност на трудовия пазар и заетостта;
 • образование, платено от държавата;
 • сериозни инвестиции в наука и нови технологии;
 • адекватно здравеопазване, гарантирано от държавата;
 • нормално социално и пенсионно осигуряване;

 

София, януари 2019 год.             Комисия по Програмните документи

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>